بازویی سینی شارپ Sharp AR-5316

: PART NUMBER
MARMP0005QSE1