بازویی دستی شارپ Sharp AR-160

: PART NUMBER
marmp0005qsz1