بازویی تغذیه سینی شارپ Sharp AR-5127

: PART NUMBER
MARMP0027QSZ1